REGULAMIN OŚRODKA

PARK45 CAMPING & RESORT

Poniżej znajdziecie Państwo regulamin ośrodka Park45 Camping & Resort (dalej Park45). Bardzo proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią, albowiem stanowi on integralną część umowy o świadczenie usług hotelowych w Park45 i jego akceptacja jest konieczna dla skorzystania z naszych usług. Dla zapewnienia Państwu i innym Gościom najlepszych wrażeń z pobytu w naszym ośrodku prosimy o przestrzeganie regulaminu, a także o dbanie o czystość w miejscu swojego miejsca pobytu i prawidłowe użytkowanie wyposażenia i urządzeń dostępnych w Park45.

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i życzymy miłego pobytu w Park45. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą w razie problemów.

§1 DEFINICJE

1. Park45 – ośrodek wypoczynkowy, położony w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami 73-79, którego właścicielem jest Kojar sp. z o.o. sp. k., z siedzibą pod tym samym adresem.
2. Gość – osoba podpisująca kartę meldunkową oraz osoby jej towarzyszące, uwzględnione przy wypełnianiu tej karty. Status Gościa przysługuje jedynie osobom, których pobyt został uwzględniony w trakcie meldunku i opłacony, z zastrzeżeniem sytuacji, w których dana osoba jest zwolniona z opłaty.
3. Gość Zewnętrzny – osoba przebywająca na terenie Park45 na zaproszenie Gościa, nieuwzględniona w momencie meldunku.
4. Dzieci – osoby poniżej 13 roku życia.
5. Doba Hotelowa – jednostka miary czasu, określająca początkowy i końcowy moment, kiedy Goście mogą korzystać z usług Park45. Doba hotelowa określa początkową i końcową godzinę możliwego pobytu Gościa.
6. Sezon – okres od dnia 28 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku.
7. Poza Sezonem - okres od dnia 1 września do dnia 27 kwietnia.
8. Kemping – część ośrodka Park45 dedykowana kamperom, przyczepom kempingowym i namiotom.
9. Usługi – dostępne dla Gości świadczenia na terenie Park45, które mogą być odpłatne lub też dostępne bez konieczności uiszczania dodatkowej opłaty. Usługami są przede wszystkim świadczenia wskazane w karcie meldunkowej, które wpływają na cenę pobytu Gości.

§2 DANE KONTAKTOWE

1. Recepcja i rezerwacje - +48-690-273-810, e-mail: recepcja@park45.pl

§3 GODZINY PRACY OBIEKTÓW W PARK45

1. Recepcja Park45 czynna jest:
a) w Sezonie– w godzinach 8:00 – 22:00 lub
b) poza Sezonem– w godzinach 9:00 – 17:00v 2. Restauracja czynna jest:v a) w Sezonie – w godzinach 8:00 – 20:00;
b) poza Sezonem – w godzinach 8 – 12:00 oraz według grafiku wywieszonego w recepcji i na drzwiach restauracji
Godziny otwarcia recepcji i restauracji mogą ulegać zmianie w zależności od frekwencji w Park 45
3. Stróżówka ochrony czynna jest w okresie sezonu a po sezonie od 17:00 do 09:00, z zastrzeżeniem, że pracownicy ochrony mogą przebywać w innych miejscach na terenie Park45.
4. Wejście i wyjście z Park45 na plażę, ze względów bezpieczeństwa, pozostaje zamknięte w godzinach 22:00 – 6:00.

§4 DOBA HOTELOWA I MELDUNEK W PARK45

1. Pobyt na terenie Park45 rozliczany jest według Doby Hotelowej.
2. Doba Hotelowa trwa:
a) dla Gości korzystających z Kempingu (kampery, przyczepy kempingowe oraz namioty) – od godziny 7:00 do godziny 12:00;
b) dla Gości korzystających z domków i apartamentów – od godziny 16:00 do godziny 10:00.
3. Goście korzystający z Kempingu muszą opuścić teren Park45 najpóźniej do godziny 12:30 deklarowanego dnia wyjazdu
4. Goście chcący zameldować się na Kempingu mogą to zrobić najpóźniej do godziny 23:00. Nie jest możliwe zameldowanie na Kempingu po tej godzinie. 5. Goście korzystający z domków lub apartamentów mają możliwość zameldowania się przez całą dobę.
6. W trakcie meldunku każdy Gość otrzymuje:
a) kartę meldunkową – którą należy wypełnić i niezwłocznie przekazać pracownikowi Park45,
b) opaskę VIP;
c) klucz elektroniczny – kartę lub opaskę, do otwierania bramek ogrodzenia Park45 oraz sanitariatów – za który pobierana jest kaucja w wysokości 20 złotych.
7. Goście domków i apartamentów otrzymują kartę umożliwiającą wejście do domku/apartamentu. Przysługują 2 karty na każdy apartament/domek.
8. Goście Kempingu otrzymują kartę wjazdową z wymienionymi usługami, które zostały wykupione (tylko w Sezonie).
9. Podpisanie karty meldunkowej skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usług hotelowych pomiędzy Gościem a właścicielem Park45.
10. Ze względów bezpieczeństwa, miejsce pobytu dla Gości Kempingu wskazują pracownicy Park45.
11. Pracownicy Park45 mają prawo odmówić zameldowania osoby nietrzeźwej lub agresywnej.
12. Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mają prawo zameldować się w Park45 wyłącznie za zgodą opiekuna prawnego. Zgoda musi zawierać oświadczenie o przyjęciu pełnej odpowiedzialności za działania i zaniechania dziecka, w tym zwłaszcza za ewentualne zobowiązania z tytułu świadczonych przez Park45 usług oraz odszkodowania za szkody wyrządzone na rzecz Park45 oraz osób trzecich.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Płatność za pobyt na terenie Park45 i korzystanie z usług wynikających z karty meldunkowej następuje z góry, w momencie zameldowania.
2. Płatność za usługi wynikające z karty meldunkowej Goście uiszczają niezależnie od tego, czy będą w trakcie pobytu rzeczywiście korzystać z wykupionych usług, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy brak możliwości skorzystania z usługi leży po stronie Park45, a fakt ten zostanie niezwłocznie zgłoszony pracownikom Recepcji. To samo tyczy się sytuacji, w której z pobytu i usług Park45 skorzysta mniejsza ilość osób niż została opłacona.
3. W przypadku, gdy Gość skorzysta z Usługi bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu pracownikom Park45 i bez jej opłacenia – zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty za tę Usługę, zgodnie z cennikiem wynikającym z karty meldunkowej, za cały okres, na który Gość został zameldowany. To samo tyczy się sytuacji, w której w karcie meldunkowej wskazana zostanie mniejsza ilość Gości niż rzeczywista.
4. W sytuacji, o której mowa w pkt 3 powyżej, płatność następuje w momencie kontroli. Brak płatności powoduje bezwzględną konieczność niezwłocznego opuszczenia terenu Park45 i natychmiastową utratę możliwości korzystania z usług Park45.
5. Ochrona Park45 nie przyjmuje od Gości opłat za pobyt i Usługi. Osoby, które zameldowane zostaną przez pracownika ochrony, poza godzinami pracy Recepcji i nie dokonały wcześniej płatności, zobowiązane są uiścić płatność niezwłocznie po jej otwarciu.
6. W przypadku zgubienia karty, o której mowa w § 4 pkt 7, Gość zobowiązany jest do zapłaty kwoty 10 złotych tytułem zwrotu kosztów wyrobienia nowej.
7. W przypadku braku zapłaty za pobyt lub Usługę, możliwe jest skorzystanie przez Park45 z uprawnienia wskazanego w art. 850 ustawy Kodeks Cywilny, tj. ustawowego prawa zastawu na rzeczach wniesionych.

§6 KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO W PARK45

1. Na terenie Park45 obowiązuje cisza nocna w godzinach 23:00 – 7:00.
2. Brama wjazdowa na teren Park45 pozostaje zamknięta w godzinach 24:00 – 7:00. Wjazd na teren Park45 w tych godzinach możliwy jest po skontaktowaniu z ochroną ośrodka. 2. Brama wjazdowa na teren Park45 pozostaje zamknięta w godzinach 24:00 – 7:00. Wjazd na teren Park45 w tych godzinach możliwy jest po skontaktowaniu z ochroną ośrodka.
3. W trakcie ciszy nocnej Goście zobowiązani są do powstrzymania się od zachowań mogących zakłócać spoczynek innych Gości Park45. 4. Goście mogą przyjmować Gości Zewnętrznych, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6 poniżej.
5. Goście mają obowiązek:
a) zgłosić pracownikom Park45 fakt przyjmowania Gości Zewnętrznych,
b) poinformować Gości Zewnętrznych o treści Regulaminu i konieczności jego przestrzegania w trakcie ich pobytu na terenie Park45. Brak akceptacji Regulaminu przez Gościa Zewnętrznego uniemożliwia jego pobyt na terenie Park45.
6. Goście Zewnętrzni mogą przebywać na terenie Park45:
a) do godziny 23:00. Osoby, które chciałyby pozostać na terenie Park45 po tej godzinie, powinny się zameldować i uiścić stosowną opłatę za pobyt. Park45 nie gwarantuje, że zameldowanie takiej osoby będzie możliwe; b) pod warunkiem noszenia opaski VIP, o której mowa w pkt. 7 poniżej w sposób określony w Regulaminie.
7. Opaska VIP, o której mowa w § 4 pkt 6 lit. b, musi być bezwzględnie noszona w widocznym miejscu na przedramieniu Gościa przez cały okres pobytu, z wyłączeniem dzieci do lat 6,
8. Kartę Wjazdową należy umieścić w widocznym miejscu, w lewym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu.
9. Niezastosowanie się do wymogu wskazanego w pkt. 8 powyżej stanowi poważne naruszenie Regulaminu i może skutkować koniecznością niezwłocznego opuszczenia terenu Park45 przez Gościa, na polecenie pracownika Park45.
10. Dla zapewnienia wszystkim Gościom komfortu i bezpieczeństwa w trakcie pobytu, pracownicy Park45 mają prawo weryfikować legalność pobytu osób przebywających na terenie ośrodka oraz podejmować interwencje w przypadkach nieprzestrzegania Regulaminu.
11. Ze względów bezpieczeństwa, na terenie Park45 funkcjonuje bezwzględny zakaz:
a) rozpalania ognisk;
b) palenia tytoniu wewnątrz domków i apartamentów,
c) nieuzasadnionego użycia gaśnic rozstawionych na terenie Park45.
12. Na terenie Park45 jest zakaz rozpalania grilla na tarasach. Posadowienie grilla dozwolone jest w wyznaczonym przy domku miejscu, pod warunkiem umiejscowienia go w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i nie będzie przeszkadzał pozostałym Gościom.
13. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się na terenie Park45 używania czajników o mocy większej niż 800 W.
14. Goście korzystający z domków i apartamentów proszeni są o to, aby nie wynosić (np. na plażę) białych ręczników umieszczonych w pokojach. Odpowiednie ręczniki plażowe można wypożyczyć w Recepcji Park45.
15. Każda osoba przebywająca na terenie Park45 zobowiązana jest stosować się do oznaczeń znajdujących się na terenie obiektu, w tym zwłaszcza pionowych i poziomych znaków określających ograniczenie prędkości, znaków limitujących możliwość wejścia do określonych miejsc lub znaków określających konieczność zachowania szczególnej ostrożności.
16. Ograniczenia prędkość wynikające ze zlokalizowanych na terenie Park45 znaków pionowych i poziomych dotyczą pojazdów wszelkich pojazdów mechanicznych, rowerów oraz innych pojazdów podobnych.
17. Dzieci powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych, pod nadzorem, których pozostają, przez cały czas pobytu na terenie Park45. Powyższe dotyczy również korzystania z infrastruktury znajdującej się na terenie Park45 (np. place zabaw).
18. Zwierzęta powinny znajdować się pod nadzorem Gości przez cały czas pobytu na terenie Park45. W trakcie przebywania w miejscach publicznie dostępnych dla wszystkich Gości zwierzęta muszą znajdować się w kagańcu i na smyczy.
19. Goście zobowiązani są do zapewnienia higienicznych warunków w związku ze swoimi zwierzętami. Artykuły higieniczne do sprzątania dostępne są do nabycia w recepcji.
20. Goście oraz Goście Zewnętrzni zobowiązani są strzec swojego majątku, w tym zwłaszcza nie pozostawiać go na zewnątrz oraz w przedsionkach przyczep kempingowych.
21. W przypadku przedmiotów wartościowych Goście zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, w tym zwłaszcza do przechowywania ich w sejfie, a jeśli nie jest to możliwe –do oddania ich na przechowanie w Recepcji Park45 lub pozostawienia w miejscu wskazanym przez pracownika Park45.
22. Rowery oraz inne pojazdy podobne (np. hulajnogi) należy pozostawiaćzabezpieczone, w miejscu do tego wyznaczonym na terenie ośrodka.
23. W przypadku kradzieży lub zgubienia rzeczy, które przechowywane były w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym zwłaszcza z postanowieniami określającymi sposób przechowywania i konieczność oddania w depozyt – Park45 nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.
24. Teren Park45 oraz obiektów na nim się znajdujących jest monitorowany. Wizerunek osób przebywających jest utrwalany dla celów bezpieczeństwa. Szczegóły dostępne są w Polityce Prywatności.

§7 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

1. W Park45 obowiązuje Polityka Prywatności, która reguluje sposób przetwarzania danych osobowych.
2. W razie pytań dotyczących Regulaminu oraz zasad obowiązujących w Park45 należy zgłosić się do pracownika Park45.
3. Niezależnie od postanowień Regulaminu i umowy o świadczenie usług hotelowych, Gości obowiązują postanowienia właściwych przepisów prawa.

Wyślij wiadomość

Inne sposoby kontaktu z nami

Obiekt przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.
W sezonie Recepcja czynna w godz. 7:00 - 22:00,
a poza sezonem w godz. 9:00 - 18:00.
Możliwość dostępu i zakwaterowania do bungalowów i na pole kempingowe przez całą dobę!
* w zaleznosci od sytuacji i oblozenia na terenie campingu.

Regulamin obiektu